TERRAMYCIN Deri Merhemi

Endikasyon Bilgisi:

İlacın Etken Maddesi Oksitetrasiklin hidroklorür ve Polimiksin B sülfat‘ tır. TERRAMYCIN Deri Merhemi, vücutta kızarıklığa, şişliğe ve iltihaba neden olan kimyasalların etkilerini azaltıcı ve bakterilerin gelişmesini önleyici, bakterilerin sebep olduğu cilt enfeksiyonları üzerinde etkili bir antibiyotiktir.   TERRAMYCIN, ciltte iltihaba yol açan enfeksiyonlar; enfeksiyonla birlikte görülen küçük yaralar ve yanıklar ile deri yüzeyinde içi irin dolu kabarcıklarla birlikte görülen deri iltihabının tedavisi ve önlenmesi için kullanılır.

 

TERRAMYCIN Deri Merhemi Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar:

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. Vücutta kızarıklığa, şişliğe ve iltihaba neden olan kimyasalların etkilerini azaltıcı ve bakterilerin gelişmesini önleyici, bakterilerin sebep olduğu  cilt enfeksiyonları üzerinde etkili bir antibiyotiktir.
 3. İlacı ağzınıza, gözünüze temas ettirmeyiniz. Teması halinde bol su ile yıkayınız.
 4. İlacı kullanmaya başladıktan sonra duyarlı olmayan bakteri ve mantarlara bağlı yeni enfeksiyon belirtileri görülürse derhal doktorunuza bildiriniz. Doktor gözetiminde uygun ilaç tedavisine başlamalısınız.
 5. Şayet ilacı düzenli bir şekilde kullandığınız halde belirtilerinizde bir iyileşme görülmez ise veya enfeksiyonda bir genişleme görülürse ilacın alımını durdurup doktorunuza başvurunuz.
 6. Tedavi sırasında, ciltte tahrişe sebep olabilecek, sert sabunlar, sert şampuanlar, saç boyası, tüy dökücüler ve alkollü cilt ürünleri kullanmaktan kaçınınız.
 7. Gebelik ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

TERRAMYCIN Deri Merhemi’nin kullanım Şekli:

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler, sağlığınıza zarar verir.
 2. İlacı uygulayacağız bölgeyi temizleyiniz. Steril bir gazlı bez üzerine koyduğunuz merhemi ilgili bölgeye uygulayınız.

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. Karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuza başvurunuz.
 2. İlacın kullanımına bağlı olarak yaygın görülen herhangi bir yan etki bildirilmemiştir.

 

İlaç Etken Maddesi: Oksitetrasiklin hidroklorür, Polimiksin B sülfat
İlaç Marka İsmi:  TERRAMYCIN Deri Merhemi

TERRAMYCIN Deri Merhemi kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)


TERRAMYCIN Deri Merhemi kullanma talimatı

TERRAMYCIN Deri Merhemi’nin kısa ürün bilgisi

Etken madde olarak her 1 gram merhemde 30 mg oksitetrasiklin’e eşdeğer oksitetrasiklin hidroklorür ve 10.000
ünite polimiksin B’ye eşdeğer polimiksin B sülfat bulunur.
Yardımcı maddeler: Sıvı Petrolatum ve Beyaz Petrolatum
3. FARMASÖTİK FORM : Yumuşak, sarı homojen merhem, deri merhemi
4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1. Terapötik endikasyonlar
TERRAMYCIN deri merhemi duyarlı mikroorganizmaların oluşturduğu piyoderma, püstüler
dermatit gibi lokal cilt enfeksiyonlarının ve enfekte olmuş küçük yara ve yanıkların proflaksi ve
lokal tedavisinde endikedir.
4.2. Pozoloji ve uygulama şekli
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde cilt özenli bir şekilde
temizlendikten sonra steril bir gazlı bez üzerine konulan merhem hasta bölgeye günde en az 2-3
kez uygulanır. Merhem hasta yüzey ile sürekli temas halinde bırakılmalıdır. Tedavi süresi
enfeksiyonun şiddeti ve türüne bağlı olup, birkaç günle birkaç hafta arasında değişebilir.
Tedavinin erken kesilmesi durumunda patojen organizmanın yeniden üremesi söz konusu
olacağından tam şifa sağlanana kadar tedaviye devam edilmelidir.
TERRAMYCIN deri merhemi sadece lokal olarak uygulanmalıdır.
4.3. Kontrendikasyonlar
TERRAMYCIN deri merhemi daha önce bileşimindeki ajanlara karşı aşırı hassasiyet
göstermiş kişilerde kontrendikedir.
4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri
Diğer antibiyotik preparatlarında da olduğu gibi, bu ilacın kullanılması mantarlar dahil, duyarlı
olmayan organizmaların aşırı üremesiyle sonuçlanabilir. Bu ihtimalden dolayı, hastanın sürekli
gözlenmesi zorunludur. Tedavi sırasında duyarlı olmayan bakteri ya da mantarlardan ileri gelen
yeni enfeksiyonlar ortaya çıkacak olursa, uygun önlemler alınmalıdır.
Cilt enfeksiyonunun ağır olması ya da sistemik enfeksiyona dönüşme eğilimi göstermesi
durumunda TERRAMYCIN deri merhemi tedavisi sistemik tedavi ile desteklenmelidir.
Pediyatrik Popülasyon
Tetrasiklinlerin diş gelişimi boyunca (hamileliğin son yarısı, bebeklik ve 8 yaşına kadar olan
çocukluk dönemi) sistemik uygulaması, iskelet gelişiminde geriliğe yol açtığı kadar dişlerde de
kalıcı renk değişimine sebep olabilir. Diş minesi hipoplazisi de bildirilmiştir. Her ne kadar
topikal tetrasiklin uygulamasında kullanılan dozların düşük olması nedeniyle, bu etkilerin
ortaya çıkması mümkün değilse de, böyle bir ihtimalin olduğu da düşünülmelidir.
4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri
Lokal oksitetrasiklin veya oksitetrasiklin-polimiksin ile bilinen bir etkileşim yoktur.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
Pediyatrik popülasyon:
Mevcut değildir.
4.6. Gebelik ve laktasyon
Gebelikte D kategorisinde
Gebelik dönemi
Halen topikal tetrasiklinin, hamile kadınlarda kullanımı üzerine kontrollü çalışmalar yoktur.
Hamile kadınlarda sistemik tetrasiklinlerin kullanımı, fötüste iskelet gelişimi ve kemik
büyümesinin gecikmesi ile sonuçlanmıştır. Buna rağmen topikal tetrasiklinler, gebelik boyunca
sadece muhtemel yararları, olası risklerden daha fazla olduğu zaman kullanılmalıdır.
Laktasyon dönemi
Topikal uygulanan tetrasiklinlerin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.
Tetrasiklinler, anne sütüne sistemik uygulamaları takiben geçmektedir. Anne sütü alan
bebeklerde, ciddi zararlı reaksiyonların olma ihtimali nedeniyle, ilacın anne için olan önemi göz
önüne alınarak annenin süt vermeyi veya ilacı kesmesi yönünden bir karar verilmelidir.
4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler
Topikal oksitetrasiklin preparatlarının araç ve makine kullanımı üzerinde etkili olması
beklenmemektedir.
4.8. İstenmeyen etkiler
Lokal oksitetrasiklin düşük toksisiteli bir antibiyotiktir. Kişisel aşırı duyarlılığa bağlı kontakt
dermatit dahil allerjik reaksiyonlar nadir olarak bildirilmiştir. Bu tür reaksiyonlar görülecek
olursa oksitetrasiklin tedavisi kesilmelidir.
İstenmeyen etkiler sınıf ve sıklık açısından şu esaslar kullanılarak sıralanmıştır: çok yaygın
>1/10; yaygın >1/100 ila <1/10; yaygın olmayan >1/1.000 ila <1/100; seyrek <1/1.000; çok
seyrek <1/10.000; bilinmiyor: eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor:
TERRAMYCIN için istenmeyen etkilerin görülme sıklığı tanımlanmamıştır.
Bağışıklık sistemi bozuklukları
Bilinmiyor: Aşırı duyarlılık
Deri ve deri altı doku bozuklukları
Bilinmiyor: Kontakt dermatit
4.9. Doz Aşımı ve tedavisi
Oksitetrasiklinin topikal kullanımında, doz aşımına dair olgu bildirilmemiştir. Uygun, spesifik
bir antidotu mevcut değildir. Doz aşımı durumlarında; ilaca devam edilmemeli, semptomatik
tedaviye başlanmalı ve destekleyici önlemler başlatılmalıdır.
5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
5.1. Farmakodinamik özellikler
Farmakoterapötik grubu ATC kodu: Topikal kullanılan diğer antibiyotikler-D06AX
Tetrasiklin grubu antibiyotiklerden olan oksitetrasiklin Streptomyces rimosus’un metabolizma
ürünüdür. Esas olarak bakteriyostatik olan oksitetrasiklinin antimikrobik etkinliğini protein
sentezi inhibisyonu yolu ile gösterdiği düşünülmektedir. Oksitetrasiklin gram negatif, gram
pozitif pek çok piyojenik bakteriye karşı etkili geniş spektrumlu bir antibiyoktir.
Tetrasiklin grubu ilaçların antimikrobik etki spektrumları birbirlerine yakındır ve aralarında
çapraz direnç gelişmesi yaygındır.
Bacillus polymixa kaynaklı antibiyotikler grubundan olan polimiksin B sülfatın bakterisid
etkisini hücre zarının yapısını değiştirerek gösterdiği düşünülmektedir. Polimiksin B genişçeşitli gram negatif mikroorganizma grubuna karşı etkilidir. Özellikle Pseudomonas aeruginosa ve Haemophilus aegyptius gibi göz enfeksiyonlarında sık karşılaşılan mikroorganizmalara karşı
etkilidir.
Oksitetrasiklin ve polimiksin B kombinasyonu; özellikle enfeksiyona sebep olan ya da ikincil
enfeksiyona sebep olan organizmalara karşı etkili bir antimikrobiyal kombinasyondur.
5.2. Farmakokinetik özellikler
Emilim:
Oksitetrasiklinin dermal uygulamasını takiben, sistemik emilimi olduğuna dair yayınlanmış bir
bilgi yoktur. Polimiksin B, sağlam veya soyulmuş deriye hissedilir derecede absorbe olmaz.
5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri
Mevcut değildir.
6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER
6.1. Yardımcı maddelerin listesi
Sıvı Petrolatum
Beyaz Petrolatum
6.2. Geçimsizlikler
Mevcut değildir
6.3. Raf ömrü :24 aydır.
6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler
TERRAMYCIN deri merhemi, 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği
TERRAMYCIN deri merhemi 14.2 g’lık beyaz plastik kapaklı laklı aluminyum tüplerde satışa
sunulmuştur.
7. RUHSAT SAHİBİ: Pfızer İlaçları Ltd. Şti.
34347 Ortaköy-İSTANBUL
Tel : 0 212 310 70 00
Faks : 0 212 310 70 58
8. RUHSAT NUMARASI
47/10
9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ
İlk ruhsat tarihi: 26.12.1958
Ruhsat yenileme tarihi: 16.10.2009

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir